Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Pożyczka hipoteczna

 • Przeznaczenie kredytu:
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
  • zakup działki budowlanej,
  • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego,
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
  • wykup mieszkań zakładowych,
  • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy domu jednorodzinnego,
  • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku.
 • Udzielane na okres do 30 lat.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych.
 • Prawne zabezpieczenie kredytu w formie:
  • ustanowienia hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych.
 • Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić:
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora,
  • w przypadku kupna lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania, plan mieszkania,
  • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Kurs NBP
2019-11-15
EUR
4,2807
USD
3,8848
CHF
3,9206
GBP
5,0014
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.